W roku szkolnym 2019 / 2020 dzieci z Przedszkola w Wiśniowej przystąpiły do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”
Celem głównym projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa a także : a ) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych:
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki,twórczość plastyczną;
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
i) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
k) promocja przedszkola;
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci brały udział w następujących modułach:
1.Mały Miś – czytające Przedszkolaki 2. Misiowy wolontariat 3.Play with little teddy bear 4.Mały Miś i prawa dzieci 5. Bezpieczni z Małym Misiem 6. Zmisiowany dzień matematyki 7.Mali przedsiębiorcy!

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci a udział w nim rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań. Przyczynił się także do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich Rodzicom za ogromne zaangażowanie , bez którego realizacja kolejnych modułów i tym samym ukończenie projektu nie byłoby możliwe

Efektem końcowym projektu jest uzyskanie :

CERTYFIKATU WZOROWEJ PLACÓWKI:-


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content